Explosieveiligheid

Markeringen

Materieel moet volgens richtlijn 2014/34/EU gemarkeerd te zijn met minimaal de CE markering. Met de CE markering verklaart de fabrikant dat het product is vervaardigd in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Het geldt daarmee als paspoort voor toegang tot de Europese markt. Installateurs en gebruikers mogen alleen CE gemarkeerd materieel installeren en in gebruik nemen! Voor elektrisch materieel in categorie 1 en 2 zal na de CE markering het nummer van de aangemelde instantie volgen (bijv. 0344 voor DEKRA), die zorg draagt voor de controle op de gecertificeerde productielocatie. Daarna het Europese explosiebeveiligingsmerkteken, meteen gevolgd door de materieel groep II (voor bovengrondse installatie) en de categorie aanduiding 1, 2 of 3 met een G (gas) of een D (stof).  Er bestaat ook materieel groep I (voor ondergrondse mijnbouw). In dat geval is de productcategorie M1 of M2 van toepassing.

Na deze verplichte markering volgens de richtlijn, volgt de markering volgens de norm, waarmee de fabrikant aantoont dat er een vermoeden van overeenstemming is met de ESR’s (essentiële veiligheidseisen) van de richtlijn.

De toegepaste beschermingswijze tegen ontsteking wordt gemarkeerd met Ex, gevolgd door de letter(s) die de beschermingswijze(n) inclusief het veiligheidsniveau van die beschermingswijze kenmerkt, dan de gas- of stofgroep, de temperatuurklasse (voor gas)  of maximale oppervlakte temperatuur in °C (voor stof) en uiteindelijk ook nog met het EPL voor het complete materieel, zijnde G (gas) of D (stof), gevolgd door het totaal bepalende beveiligingsniveau, weergegeven met a, b, of c.

De fabrikant is verplicht om zich met naam en adres bekend te maken op de typeplaat van het Ex  product. Traceerbaarheid is een speerpunt van richtlijn 2014/34/EU en het is daarom verplicht minimaal een serienummer of uniek fabricagenummer te benoemen. Ook het jaar van productie is verplicht. Bij de levering van het product is het verplicht om de installatiehandleiding en de EU-conformiteitsverklaring mee te leveren.

Typeplaat

Verklaring van de markeringen:

 1. De markering en nummer van de Notified Body die de productielocatie auditeert (0344 = DEKRA Certification in Arnhem)
 2. Type indicatie van het product (welke herleidbaar is in de installatiehandleiding)
 3. ten teken dat het hier om explosieveilig materieel gaat
  II    voor bovengrondse installatie
  2     categorie 2, aangevuld met G, = hoog veiligheidsniveau, geschikt voor zone 1
  (1)  categorie 1, maar tussen haakjes alleen voor het zgn. ‘bijbehorende apparaat’
  wat in deze 2G constructie opgenomen is; denk bijvoorbeeld aan een intrinsiek
  veilige transmittervoeding (1)G [Ex ia Ga] IIC, die een transmitter in zone 0 voedt
  G    voor Gasomgeving
  Ex   explosieveilig ontworpen volgens NEN-EN-IEC 60079 serie
  db   drukvaste constructie met veiligheidsniveau ’b’ in combinatie met
  eb   verhoogd veilig aansluitcompartiment (e = erhöht Sicher) met veiligheidsniveau ’b’
  [..]  een bijbehorend apparaat is hier van toepassing
  ia    intrinsiek veilige stroomkring met veiligheidsniveau ‘a’ aanvullend gemarkeerd
  Ga  Equipment Protection Level G (gas) veiligheidsniveau  ‘a’ = zeer hoog
  IIC  geschikt voor gas groep IIC
  T6   temperatuurklasse T6
  Gb  het totale Equipment Protection Level voor dit product: G (gas), niveau ‘b’ = hoog
 4. Het certificaat van EU-typeonderzoek of (voorheen) EG-typecertificaat dat van toepassing is op het prototype.
 5. Het serie- of unieke fabricage nummer (bijvoorbeeld xxxxxxx = ordernummer, yy = positienummer, zz = eventueel volgnummer)
 6. IP afdichtingsgraad (IP 66) (= stofdicht bij 20mbar onderdruk en spuitwaterdicht) en het productie jaar
 7. Aansluitspanning als belangrijke indicatie voor de installateur
 8. Het omgevingstemperatuurbereik waarbinnen dit product veilig gebruikt mag worden.

Let op:

 • een ‘U’ achter een certificaatnummer betekent dat u te maken heeft met een ‘component’ gecertificeerd product; dergelijk producten mogen nooit door de installateur/gebruiker zelfstandig in gebruik worden genomen. Aanvullende beoordeling en eventuele certificering is vereist. Mede herkenbaar aan: géén CE markering en meestal géén T klasse of max. oppervlakte temperatuur.
 • een ‘X’ achter het certificaatnummer betekent dat u als installateur/gebruiker bedacht moet zijn op specifieke voorwaarden voor gebruik. U kunt deze voorwaarden vinden in zowel de handleiding als in het certificaat behorend bij het materieel. Dergelijk materieel is wel als ‘equipment’ gecertificeerd en behoeft daarom géén aanvullende beoordeling.

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection