Explosieveiligheid

Om een explosie onder atmosferische omstandigheden plaats te kunnen laten vinden zijn drie basisfactoren benodigd. Dit zijn:

  • brandbaar gas, damp, nevel of stof
  • zuurstof (lucht)
  • ontstekingsbron (elektrisch of niet-elektrisch)

Dit wordt veelal grafisch weergegeven in de zogeheten branddriehoek. Explosies kunnen voorkomen worden door één van deze drie factoren uit de branddriehoek te elimineren. De aanwezigheid van brandbare stoffen kan in veel bedrijfsprocessen niet voorkomen worden. Evenzo is het praktisch veelal niet haalbaar de zuurstof weg te nemen. In bedrijfsprocessen werken meestal ook mensen, dus zuurstof is onmisbaar. De meest praktische methode is dus het elimineren van de ontstekingsbron.
Vergeet daarbij niet een eventuele kans op statische elektriciteit als ontstekingsbron.

Een brandbaar materiaal is alleen ontstekingsgevaarlijk als het in de juiste mengverhouding met zuurstof aanwezig is. Voor elk brandbaar materiaal bestaat er een karakteristiek (parabool) waarbij de LEL (lower explosion level) en UEL (upper explosion level) zijn vastgelegd.
De top van de parabool is het punt waarop het materiaal het meest ontstekingsgevoelig is en dus maar een zeer minimale ontstekingsenergie nodig heeft om te ontsteken. Op dit zelfde punt treedt ook de hoogste explosiedruk op als het materiaal ontstoken wordt.

Er is een onderscheid te maken in methoden van explosiebeveiliging. Voorkeur is om vanaf de eerste methode te bepalen of hier een mogelijke oplossing voor uw applicatie haalbaar is.

Primaire explosie beveiliging:

het wegnemen of weghouden van de brandbare stof (bijvoorbeeld inertiseren of onder inwendige overdruk plaatsen).

Secundaire explosie beveiliging:

door middel van beschermingswijzen (BTO’s) de ontstekingsbron elimineren (bijvoorbeeld drukvast omkapselen, ingieten met gietmassa of intrinsiekveilig maken met zenerbarrières).

Tertiare explosie beveiliging:

als het echt niet anders kan; explosies gecontroleerd toelaten door de gevolgen er van te beperken door het gebruik van breekplaten, vlamdovers en/of explosieluiken.

Explosieveiligheid

Zone-indeling

Materieel-, gas en stofgroepen

Temperatuurklassen
en maximale
oppervlaktetemperatuur

BTO's

ATEX richtlijn

Stofexplosiegevaar

Normenlijst

Productcertificaten

Links