ATEX richtlijn

Vanaf 20 april 2016 moeten alle explosieveilige producten die op de markt gebracht worden voldoen aan de nieuwe richtlijn 2014/34/EU, welke in de volksmond bekend is als ATEX 114. Gelijktijdig met deze vernieuwing wordt de bestaande ATEX 137 ongewijzigd omgedoopt in ATEX 153. Deze nieuwe nummering stamt van de hoofdstukken uit het Europese Verdrag van Lissabon.

Geschiedenis van de tot standkoming van de ATEX richtlijnen
De eerste ATEX richtlijn 94/9/EG werd onder nummer L100a gepubliceerd op 19 april 1994. Deze ATEX richtlijn kon vanaf 1 maart 1996 toegepast worden. Het was een ‘Nieuwe Aanpak’ CE richtlijn en regelde de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Sinds 1 juli 2003 was de overgangstermijn van 7 jaar verstreken en werd de richtlijn dwingend van kracht. Sinds de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam is de nummering van ATEX richtlijn 100a gewijzigd in ATEX 95. Officiële naam blijft richtlijn 94/9/EG. Minder officiële benaming is ook wel productrichtlijn of fabrikantenrichtlijn. In Nederland is deze richtlijn t/m 19 april 2016 onderdeel van de Warenwet en daarmee Nederlandse Wet.

Onderstaande oude richtlijnen betreffende elektrisch materieel zijn per 30 juni 2003 ingetrokken:

  • de 82/130/EEG voor gebruik in een explosieve omgeving van mijngashoudende mijnen en
  • de 76/117/EEG voor gebruik in een bovengrondse explosieve omgeving

Gelijktijdig met ATEX richtlijn 94/9/EG is op 1 juli 2003 ATEX richtlijn 1999/92/EG dwingend van kracht geworden. Deze ATEX 137 richtlijn (voorheen 118a) betreft de minimum voorschriften voor gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Voor Nederland is deze richtlijn verankerd in de ARBO wet- en regelgeving.

De ATEX 137 heeft ook betrekking op ontploffingsgevaar in verband met het gebruik en/of de aard van het materieel en de installatiemethoden. In de richtlijn wordt een zone-indeling gedefinieerd in verband met zowel gas- als stofontploffingsgevaar.
De ATEX 137 richtlijn wordt daarom in de volksmond ook wel sociale- of installatierichtlijn genoemd.
ATEX 137 blijft dus van toepassing t/m 19 april 2016; daarna heet de richtlijn ATEX 153.

Explosieveiligheid

ATEX richtlijn

ATEX 114

ATEX 153

Stofexplosiegevaar

Normenlijst

Productcertificaten

Links